PRIVACY STATEMENT MEANT-TO-BE BV

1. Waarom een Privacy Statement?

MEANT-TO-BE BV (hierna: MEANT2B) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van iedereen met wie MEANT2B op wat voor manier ook in contact staat. Dat kan op allerlei manieren het geval zijn. Bijvoorbeeld, omdat we u helpen met het vinden van een baan of een opdracht. En wanneer dat is gelukt, omdat we onze relatie daarna voortzetten. Of omdat we een dienst verlenen of ontvangen. Of wanneer wij een referentie van of over iemand ontvangen. Of wanneer iemand onze website bezoekt.

MEANT2B heeft daarom dit privacy statement opgesteld ten behoeve van websitebezoekers, kandidaten, klanten, werknemers, zelfstandigen, referenten, leveranciers en verder iedereen van wie wij persoonsgegevens “verwerken” (ontvangen, bewaren, enz.).

MEANT2B behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacyverklaring geven wij u inzicht hoe MEANT2B met uw persoonsgegevens omgaat, zoals wettelijk wordt voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij geven ook aan op welke manier u de wettelijke rechten kunt uitoefenen, zoals het recht op inzage, wijziging en overdracht.

2. Wanneer mogen wij van de wet uw persoonsgegevens bewaren?

De AVG staat het ons toe om uw gegevens te bewaren en te verwerken in de volgende categorieën van gevallen:

 • Als u MEANT2B toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • Bijvoorbeeld: als u op zoek bent naar werk en u daartoe bij ons inschrijft en/of daarvoor uw CV gegevens bij ons (of via een jobsite) aanlevert, dan stemt u er expliciet mee in, dat wij uw gegevens hanteren om uw kennis, ervaring, en ambities te toetsen aan onze huidige en toekomstige vacatures en opdrachten, om daarvoor contact met u op te nemen, en om uw gegevens te delen met potentiële werkgevers.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de partij bent;
  • Bijvoorbeeld: in het kader van een arbeidsovereenkomst is een werknemer verplicht om bij ziekte daarvan melding te doen bij de werkgever, die deze melding registreert en doorgeeft aan o.a. de bedrijfsarts.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MEANT2B rust;
  • Bijvoorbeeld: wanneer ter uitvoering van een gerechtelijke uitspraak een deurwaarder ten behoeve van loonbeslag salarisgegevens met betrekking tot een bepaalde werknemer opvraagt, dan is de werkgever wettelijk verplicht die gegevens te verstrekken.
 • Verder (maar die gevallen komen zelden voor), mogen persoonsgegevens van de wet worden verwerkt, als dat noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van de uitoefening van openbaar gezag die aan MEANT2B is opgedragen; of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MEANT2B of van een derde, als tenminste uw privacyrechten niet zwaarder wegen.

3. Voor welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de door ons aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder bemiddeling, payroll, werving & selectie, salarisadministratie, detachering, MSP-dienstverlening, personeelsmanagement en aanverwante diensten.

Oftewel, gegevens worden verzameld:

 • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.
 • Om geschiktheid en beschikbaarheid van kandidaten te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Om een opdracht bij onze opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en die overeenkomst te onderhouden en na te komen.
 • Om gegevens te verwerken in het kader van pre-employment screening.
 • Om gewerkte uren te registreren en te verwerken in onze administratie en salarissysteem.
 • Om tijdens ziekte onze re-integratieverplichtingen na te kunnen komen.
 • Om onze wettelijke verplichtingen als bemiddelaar, werkgever of opdrachtgever na te komen, zoals in het kader van o.a. de identificatieplicht, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en fraudebestrijding.
 • Voor het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers, zoals door middel van training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Om in voorkomende gevallen subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Om inleners/opdrachtgevers beter van dienst te kunnen zijn.
 • Om enquêtes uit te voeren en klanttevredenheidsonderzoek te doen.
 • Om contactpersonen op basis van opt-in en/of opt-out te benaderen met nieuwsbrieven en voor interessante aanbiedingen van MEANT2B.
 • Om de technische werking van onze website te beheren en te verbeteren.

4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor de bovengenoemde doeleinden en voor zover dat gepast is en wettelijk verplicht of

toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens met de volgende categorieën personen delen:

 • Elk van de bedrijven in onze groep, voor zover wij deel uitmaken van een concern;
 • Belasting-, audit- of gerechtelijke autoriteiten;
 • Uitkeringsinstanties;
 • Mogelijke subsidiegevers;
 • Technische ondersteuners en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen;
 • IT-providers en documentopslag-providers;
 • Platformen voor marketingtechnologie;
 • Potentiële werkgevers en recruitmentbureaus;
 • MSP providers die door inleners zijn ingeschakeld;
 • Test- of assessmentbureaus, indien die diensten onderdeel uitmaken van een sollicitatie;
 • Trainers en opleidingsinstanties;
 • Screeningsbureaus die o.a. referenties natrekken en kwalificaties controleren;
 • Salarisadministratiebureaus of payrollorganisaties, indien uitbesteed;
 • Professionele adviseurs zoals advocaten en auditors;
 • Arbodienst/bedrijfsarts;
 • Fusiekandidaten, mocht MEANT2B op enig moment in de toekomst fuseren met of overgenomen worden door een ander bedrijf;

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van kandidaten en werknemers?

MEANT2B kan van kandidaten en werknemers (gedetacheerden, vaste medewerkers enz.) de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Uitgangspunt is dat u zelf in de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de juistheid en volledigheid van de door u aangedragen persoonlijke gegevens.

Kandidaat:

 • Naam, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over studie, trainingen en opleidingen
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Huidig salaris, emolumenten en pensioenregeling
 • Interesses, voorkeuren, ambities en behoeften met betrekking tot toekomstig werk
 • Onze eigen indrukken naar aanleiding van onze contacten met de kandidaat
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de wet of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Werknemers (gedetacheerden, vaste medewerkers enz.); dezelfde gegevens als hierboven benoemd en daarnaast ook:

 • Bankrekening, IBAN nummer
 • Nationaliteit (indien van buiten de EU), BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Contactpersonen voor noodgevallen
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de wet of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

6. Derden

Zoals aangegeven in paragraaf 4, kan MEANT2B uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van MEANT2B, aan opdrachtgevers, aan onderaannemers die namens MEANT2B diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook aan andere derden, indien wij hiertoe worden verplicht door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens aan derden geschiedt uitsluitend en alleen op basis van een wettelijke grond zoals benoemd in paragraaf 2 (toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting).

Bij het inschakelen van andere bedrijven om diensten voor MEANT2B uit te voeren, blijft MEANT2B verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt MEANT2B contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens (het gebruik, de beveiliging, de bewaartermijn enz. in een zogenaamde Verwerkersovereenkomst, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

7. Bewaartermijn

MEANT2B bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Voor kandidaatgegevens geldt dat indien we gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, we uw persoonsgegevens uit onze systemen zullen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen verwachten dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).

Met een “betekenisvol contact” bedoelen we communicatie tussen u en ons (verbaal of schriftelijk), bijvoorbeeld omdat u ons uw bijgewerkte cv stuurt of wanneer u aangeeft ingeschreven te willen blijven. We zullen het ook als betekenisvol contact beschouwen indien u met ons communiceert over mogelijke functies.

8. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u gemakkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Uhoeft alleen maar contact met ons op te nemen via administratie@meant2b.nl of 0251 25 4939 dan wel per brief gericht aan Meant2B, De Trompet 2228, 1967 DC  HEEMSKERK.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Ukunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van uhebben, dan zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kun u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verwerken of verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken.

Het intrekken van de toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. Ook verwerkingen die ter uitvoering of ter afwikkeling van een met u lopende overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting nog moeten worden uitgevoerd zijn hiervan uitgezonderd. Uw verzoek zelf bewaren wij zolang tot zeker is dat alle contractuele en wettelijke verplichtingen zijn afgehandeld en de “vergetelheid” definitief kan worden bewerkstelligd.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoek als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan. Uw verzoek wordt in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

9. Beveiliging

MEANT2B doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is MEANT2B met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Websitebezoek en cookies

Wanneer u de website van MEANT2B bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat en van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u hebt bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie als statistieken voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kunt u cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

Het afwijzen van cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u de cookie-voorkeuren kunt wijzigen.

11. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van een) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MEANT2B, of wilt u melding doen van een (mogelijk) datalek, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@meant2b.nl dan wel per brief gericht aan Meant2B, De Trompet 2228, 1967 DC  HEEMSKERK. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw vragen, opmerkingen, klachten of meldingen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Slotbepalingen

 • Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • MEANT2B behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.
 • Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen MEANT2B en een betrokkene.
keyboard_arrow_up
× Reageer ...